Пневматични къртици – насоки за работа

 

Насоки за работа с пневматични машини тип „Къртица“

Машините за хоризонтално сондиране тип „Къртица“ сe използват за безизкопно полагане на тръби с диаметър до 200мм, под съществуващи инфраструктури. Тези пневматично задвижвани къртици създават компактни сондажи, които позволят на изпълнителите да инсталират безизкопно под земята газ, вода, кабели, напояване, оптични и електрически линии под дворове, сгради и улици с миниманлно смущаване на околните съоръжения и трафик.

Пневматичните машини за хоризонтално сондиране тип „къртица“ са едни от най-надеждните в сферата на хоризонталното сондиране. С повече от 20 модела от деаметър 50mm до 200mm, пневматичните къртици отговарят на вашите нужди и изисквания при почти всички почвени условия и хоризонтални сондажи.

Насоки за работа

Преди започване на работа с пневматичната машина тип „Къртица“ е необходимо да се подготвят два изкопа с размери до 2х1 метра в зависимост от вида и диаметъра на полаганата тръба.

В първия изкоп се позиционира и нивелира самата машина, със специална пускова установка.

Всяка машина се захранва със стандартен компресор от 1 – 8 куб.м., в зависимост от желания диаметър. Не се налага нарушаване цялостта на пътната инфраструктура, нито траншеен изкоп по дължина на трасето.

След достигане до вторият изкоп в предната част на машината се закача тръбата, която искаме да положим.

Машината се пуска на заден ход и изтегля тръбопровода във вече подготвения сондаж.

Необходима спецификация

Машините трябва да имат възможност за работа на заден ход с 100% натоварване, за да бъдат предотвратени евентуални авариини ситуации.

Трябва да разполагат с блокаж на задния ход, за да бъдат предотвратени евентуални авариини ситуации.
Необходимото работно наляга не трябва да бъде повече от 7.6 бара, за да се избегнат наранявания на операторите при авариини ситуации.

Машината трябва да може да работи с предни проширители, които осигуряват над 30% повишаване на диаметъра с цел по голяма производителност.

Машината трябва да има намален коефициент на вибрации, за да се избегнат наранявания на операторите.

 

към Пневматични къртици

0