Предимство на безизкопните технологии

 

Поставянето, поддържането и ремонтът на водопроводната и канализационната инфраструктура изискват големи инвестиции. Повече от сто години разпределителните мрежи за комунални услуги са разполагани в подземни тръби или канали, за които се изисква разкопаване на повърхността. Често тези мрежи се намират под пътища и сгради, което ги прави труднодостъпни.

Когато тръбопроводната инфраструктура не е добре поддържана, тя спира да работи. При водопреносните системи това може да доведе до изтичане и недостиг на вода. При канализационните системи напукани и повредени тръби могат да причинят просмукване на отпадъчни води, което води до замърсяване на подпочвените А всичко това рефлектира върху околната среда и здравето на хората.

Най-старите подземни комунални системи обикновено се намират в близост до повърхността. Системите, инсталирани по-късно, най-често се срещат по-долу или се преплитат с първоначалните инсталации. Конвенционалният метод за ремонт /чрез разкопаване на повърхността/ нарушава трафика и инфраструктурата; има отрицателно въздействие върху околната среда – влошава се на качеството на въздуха, има замърсявания, произвежда се шум, местната растителност се накърнява. Това намалява качеството на живот на местните жители. Осигуряването и поддържането на безопасни и ефективни комунални услуги се нуждае от технологии, съобразени с екологичнте изисквания.

Безизкопни технологии

Безизкопните технологии свеждат до минимум повърхностно разкопаване и значително намаляват отрицателното въздействие върху околната среда, което оказват монтажа, поддръжката и ремонтът. Чрез минимизиране на изкопните дейности, задръстванията са значително ограничени, намалява се замърсяването на въздуха и шума. Освен това, безизкопните технологии могат да се възползват от съществуващите тръбопроводи и материали, като по такъв начин няма щети и затруднения, причинени от изкопаните работи.

Технологични варианти за прекарване на нови комуникации (ВиК, Електро и др.) :

В момента се прилагат два основни начина за полагане на нови или подмяна на стари подземни комуникаци – конвенционален /чрез разкопаване/ и безизкопен.

Конвенционалният метод се характеризира с извършването на голям обем физическа работа. Обикновено изкопаването на огромни количества земна маса отнема много време и средства, а последващото й връщане за засипване е скъп процес Освен това, голяма част от работата във всичките четири етапа е трудоемка, включваща различни умения, изискващи сложна координация. Осъществяването на голям проект може да отнеме дълъг период от време, създавайки затруднения в социален, икономически и екологичен план.

Безизкопни технологииПроектите за безизкопни технологии изискват внимателна преценка на съществуващото състояние на подземни тръби и наземни условия. Изборът на техниката, мястото на първоначалния изкоп и маршрута за нова тръба се нуждаят от първоначално проучване. Технологията и подходът трябва да се определят, като се вземе предвид възможността за направа на малък изкоп, който се ползва за стартов.

При използването на безизкопни технологии се извършват само 5% от изкопните работи, необходими при конвенционалния подход. Този метод има и редица други уникални предимства – при полагане на нови тръбопроводи инженерите могат да сондират в почти всякакъв тип почвени условия, независимо от дълбочината; осъществяват се икономии, защото не е необходимо да се правят големи изкопи и да се насипват след това. Фактът, че инфраструктурата не се нарушава и околната среда е съхранена, прави безизкопния метод предпочитан.

 

към Безизкопни технологии

0